Vojtova reflexní terapie – metoda reflexní lokomoce

Metoda využívá poznatku, že pohyb se děje v pohybových vzorech, které jsou vrozené.Vojtova metoda tyto pohybové vzory provokuje z určité polohy těla drážděním určitých spoušťových zón. Princip reflexní lokomoce může při včasné aplikaci zabránit patologickému motorickému a eventuelně i mentálnímu vývoji. Prvky této metody se využívají  u  dětí s opožděným pohybovým vývojem, u dětí s vadným držením těla a i při léčbě vertebrogenních obtíží a po úrazech.
 

Ve zdejší ordinaci tuto metodu cvičí  Mgr.Aneta Strádalová

v současné době je naše fyzioterapeutka na mateřské dovolené